Fakta o Poodří:

  • rozloha: 81,5 km2
  • nadmořská výška: 212 - 310 m n. m.
  • vyhlášení: 1. 5. 1991
  • nové vyhlášení (rozšíření): 1. 3. 2017
  • 10 maloplošných zvláště chráněných území: 1 národní přírodní rezervace, 8 přírodních rezervací, 1 přírodní památka
  • Natura 2000: 2 evropsky významné lokality, 1 ptačí oblast

Poodří je druhou nejmenší chráněnou krajinnou oblastí a zároveň i jednou z nejmladších v České republice. Nachází se v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části Moravské brány mezi obcí Jeseník nad Odrou na jihu a městem Ostravou na severu. Jádrovou částí je rovinatá niva řeky Odry. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí mezi 212 m n. m. (Odra u PR Rezavka) a 310 m n. m. (silnice mezi Šenovem a Bernarticemi nad Odrou pod vrchem Salaš).

Poodří je jednou z mála nížinných CHKO, s velkým zastoupením luk a rozptýlené zeleně a naopak malým podílem lesů. Osou celého území je řeka Odra, která si na většině délky toku zachovává přirozený charakter a volně meandruje krajinou. Výrazným rysem krajiny Poodří jsou rybníky – na území CHKO jich máme téměř 70. Rybniční soustavy pak doplňují náhony, odstavená říční ramena, stovky tůní a drobných mokřadů. Vytváří se tak pestrá mozaika různých biotopů, které až společně utváří harmonický obraz Oderské nivy.

Poodří je skutečnou krajinou vody. Díky zachovalému vodnímu režimu může docházet k přirozeným rozlivům řeky do okolní krajiny. Voda na krátkou dobu zaplaví louky i lesy a dodá jim potřebnou vláhu. Vyschlé tůně se naplní vodou a poskytnou prostor k životu a rozmnožování obojživelníkům či žábronožkám. Vzájemné fungující propojení řeky a krajiny je tím nejcennějším, co v Poodří máme.

Poodří se rozprostírá v údolí Moravské brány, při jižním okraji průmyslového města Ostravy. Je odnepaměti zemědělskou krajinou nesoucí výrazné stopy lidské činnosti a nelze jej proto vnímat jako divokou nedotčenou přírodu. Právě naopak. Harmonická krajina, kterou dnes obdivujeme, je výsledkem odvěkého hospodaření lidí v souladu s okolní přírodou a dosud nezkrocenou řekou – Odrou.