Náhrada újmy

Pokud jste vlastníkem nebo nájemcem pozemku a z důvodu ochrany přírody Vám je znemožněno na něm hospodařit nebo je vaše hospodaření omezeno, máte nárok na finanční náhradu této újmy podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  (dále jen ZOPK).

Na jakých pozemcích se náhrada poskytuje?

Náhradu lze poskytnout na:

 • zemědělské půdě,
 • lesním pozemku,
 • na rybníce s chovem ryb nebo vodní drůbeže.

Z jakého omezení plyne nárok na náhradu újmy?

Nárok na náhradu újmy vzniká, pokud na pozemku nemůžete hospodařit nebo je Vaše hospodaření omezeno z důvodů vyplývajících:

 • z části třetí až páté ZOPK (ochrana zvláště chráněných území, ochrana území soustavy Natura 2000, ochrana zvláště chráněných druhů živočichů, rostlin, památných stromů nebo nerostů), včetně prováděcích právních předpisů k této úpravě ZOPK,
 • z rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného na jejich základě,
 • z opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny podle § 4 odst. 1 ZOPK.

Podmínky uplatnění nároku na náhradu újmy

Vlastník pozemku nebo nájemce pozemku může uplatnit nárok na vyplacení finančních náhrad za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření za předpokladu splnění těchto podmínek:

 • Náhrada se týká pouze zemědělské půdy, lesních pozemků a rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže.
 • O náhradu může žádat pouze vlastník nebo nájemce pozemku, požádají-li oba, přednost má vlastník.
 • Náhradu musíte uplatnit u příslušného orgánu písemnou žádostí nejpozději do 3 měsíců od skončení kalendářního roku, v němž újma vznikla nebo trvala.
 • V případě zmeškání lhůty nárok na náhradu zaniká.
 • Žádost musí obsahovat všechny náležitosti a přílohy vyžadované zákonem a prováděcími předpisy (viz dále).
 • V případě trvající újmy je třeba žádost podávat za každý rok zvlášť.
 • U rybníků s víceletým hospodářským cyklem je třeba žádost uplatňovat každoročně, samotné vyčíslení výše požadované náhrady se provede až po posledním roce hospodářského cyklu.
 • Celková výše náhrady nesmí přesáhnout částku, která je rozdílem mezi situací při uplatnění omezení a situací, kdy by tato omezení uplatněna nebyla.
 • Náhrada se snižuje o finanční příspěvek podle § 69 ZOPK nebo o náhradu poskytnutou podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 115/2000 Sb. - neplatí v případě přímých škod vlkem na hospodářských zvířatech).​​​​

Dokumenty a jejich náležitosti

Omezení zemědělského hospodaření

Vzor čestného prohlášení žadatele o finanční náhradu za újmy vzniklou omezením zemědělského hospodaření z vyhlášky č. 432/2005 Sb.
Formulář žádosti o náhradu újmy za ztížení zemědělského hospodaření a hospodaření na rybnících z vyhlášky č. 432/2005 Sb.
Způsob určení výše náhrady
Věstník MŽP – stanovení hodnot proměnných pro výpočet újmy

Podrobné informace pro žadatele o náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného naleznete zde.
   
Omezení lesního hospodaření

Vzor čestného prohlášení žadatele o finanční náhradu za újmy vzniklou omezením lesního hospodaření z vyhlášky č. 335/2006 Sb.
Formulář žádosti o náhradu újmy za ztížení lesního hospodaření z vyhlášky č. 335/2006 Sb.
Způsob určení výše náhrady

Kompletní výčet požadovaných náležitostí žádosti je uveden v příslušných vyhláškách:

 • Vyhláška č. 432/2005 Sb.  – upravuje postup při uplatňování náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření a hospodaření na rybnících.
 • Vyhláška č. 335/2006 Sb.  – upravuje postup při uplatňování náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření.

Kontakty

Náhradu újmy poskytuje ze státního rozpočtu příslušný orgán ochrany přírody na základě písemné žádosti.

Pozemek dotčený omezením leží na území: Příslušný orgán ochrany přírody
Celé území ČR mimo níže uvedené AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko