Posuzování záměrů

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - regionální pracoviště Správa CHKO Poodří jako orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), v místech, ve kterých je místně příslušný, vydává správní akty k umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly mít negativní vliv na zájmy chráněné zákonem.

Územní působnost Správy CHKO Poodří

Územní působnost regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří zahrnuje území CHKO Poodří a vybraná maloplošná zvláště chráněná území národních kategorií v Moravskoslezském kraji (mapa působnosti).

Žádost ke stavebním záměrům

Žádost o předběžnou informaci, stanovisko, závazné stanovisko nebo výjimku ze zákazu lze stáhnout ZDE. Můžete ji také vyplnit při osobní návštěvě na regionálním pracovišti Správa CHKO Poodří, a to po předchozí telefonické domluvě. Žádost může být podána i v jiné formě, pokud bude obsahovat všechny stanovené náležitosti.

Předběžná informace  

V rámci předprojektových konzultací vydává regionální pracoviště, v souladu s ust. § 139 správního řádu, předběžnou informaci. Jejím obsahem je písemná informace o tom, zda lze určitý záměr uskutečnit a podle jakých hledisek bude orgánem ochrany přírody posuzována projektová dokumentace v rámci řízení vedeného příslušným stavebním úřadem.

Stanovisko, závazné stanovisko, výjimka ze zákazů

Stanoviska a závazná stanoviska jsou regionálním pracovištěm vydávána po předložení projektové dokumentace stavby. Jejich výroková část je závazná pro rozhodnutí příslušných správních orgánů (např. stavebních úřadů). Výjimky ze zákazu jsou regionálním pracovištěm vydávány ve správním řízení.

K žádostem o závazné stanovisko, stanovisko, výjimku ze zákazů je potřeba doložit: 

  • zákres záměru do katastrální mapy
  • projektová dokumentace záměru - situační výkres, půdorysy, pohledy, řezy, technická zpráva
  • písemná plná moc (v případě, že budete v řízení zastoupeni zmocněncem)

Krajinářská studie CHKO Poodří

V roce 2013 byla pro CHKO Poodří zpracována aktualizována studie „Preventivní hodnocení krajinného rázu území“, která zmapovala stávající krajinu na území CHKO, identifikovala významné hodnoty krajinného rázu a stanovila opatření k jejich ochraně. Nově byla do studie zařazena kategorizace sídel. Spolu s územím CHKO Poodří byl zmapován i navazující nejbližší pohledový horizont, a také lokality, o které byla CHKO Poodří v roce 2017 rozšířena.

Do textové části krajinářské studie a grafických příloh lze nahlédnout zde: textová část grafické přílohy - mapy

Územní plánování

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří je v rámci své územní působnosti dotčeným orgánem ochrany přírody při projednávání územně plánovacích dokumentací a jejich změn na úrovni obcí (územní plán) a kraje (zásady udržitelného rozvoje).

Kontaktní osoba:

Mgr. Václav Osmančík, tel: 951 425 313, mob: 607 594 420, email: vaclav.osmancik@nature.cz